Πολιτική Κίνηση Αθήνας Οικολόγων Πράσινων

Πληροφόρηση για τις δράσεις και τις αποφάσεις μας

Κανονισμός Λειτουργίας 17 Φεβρουαρίου, 2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

1. Σκοπός της Πολιτικής Κίνησης Αθήνας (ΠΚΑ)

Σκοπός της Πολιτικής Κίνησης Αθήνας είναι:

– Η ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ των μελών, η δημοκρατική λειτουργία των Οικολόγων Πράσινων και η συμμετοχή των μελών στην πολιτική ζωή των ΟΠ (διαμόρφωση πολιτικών θέσεων, πολιτικός διάλογος, παρεμβάσεις στο τοπικό επίπεδο, η μεταφορά των τοπικών εμπειριών στο πανελλαδικό επίπεδο της οργάνωσης των ΟΠ)

– Η εξειδίκευση των γενικών πολιτικών θέσεων σε τοπική κλίμακα και η πολιτική παρέμβαση τόσο για τα τοπικής όσο και για τα γενικότερης σημασίας θέματα και μέσω αυτών η  ευαισθητοποίηση, η ενεργοποίηση και γενικότερα η δράση των πολιτών για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας, της οικολογικής ευημερίας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

– Η προβολή των θέσεων του κόμματος και η συζήτησή τους με τους πολίτες μέσα από την πραγματοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων καθώς και η βελτίωση της πολιτικής παρέμβασής μας μέσα από την επαφή με τα υπαρκτά κινήματα πολιτών και την αποδοχή ή την κριτική που συναντάμε.

– Η προσέλκυση και η οργανωμένη υποδοχή νέων μελών (παράλληλα με την ένταξή τους σε θεματικές ομάδες), η γνωριμία με πολίτες και συλλόγους, η συνεργασία με φορείς για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και την προώθηση αλλαγών σε τοπική κλίμακα.

– Η διάδοση γενικότερα των πράσινων ιδεών και πολιτικών

– Η επίτευξη συγκεκριμένων αλλαγών και λύσεων σε πράσινη κατεύθυνση σε τοπικό επίπεδο. Η ΠΚΑ θα πρέπει να διατηρεί πολιτικά χαρακτηριστικά και να μην μεταβάλλεται σε δημοτική ή οικολογική κίνηση που ασχολείται μόνο με  τα τοπικά θέματα.

 2. Μέλη και Περιοχή ευθύνης

2.1. Η ΠΚΑ καλύπτει όλη τη περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Λόγω του μεγάλου μεγέθους του Δήμου, μπορούν να δημιουργούνται και Διαμερισματικές Κινήσεις Αθήνας (ΔΚΑ), μια για κάθε ένα από τα 7 Διαμερίσματα, με αντικείμενο τη δράση και την έκφραση πολιτικής για τα τοπικά θέματα του αντίστοιχου διαμερίσματος. Καλύπτει επίσης τους όμορους δήμους (Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα και Υμηττού), μέχρι να υπάρξει η κρίσιμη μάζα δραστήριων μελών των ΟΠ στους δήμους αυτούς για τη δημιουργία τοπικών ΠΚ.

2.2. Μέλη της ΠΚΑ μπορούν να εγγράφονται: α) οι δημότες Αθηναίων, β) οι μόνιμοι κάτοικοι Αθηναίων, γ) κατ’ εξαίρεση άλλα μέλη του Κόμματος μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους (πχ μόνιμη εργασία στο Δήμο). Τις αιτήσεις παραλαμβάνει η ΣΓ και τις παρουσιάζει στη ΓΣ, παρουσία του ενδιαφερόμενου, όπου και εγκρίνονται οριστικά, εκτός αιτιολογημένης ενστάσεως.

2.3. Τα μέλη της ΠΚΑ, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Όμως, προκειμένου να ενθαρρύνεται η συμμετοχή, τα μέλη της ΠΚΑ δεν μπορούν να κατέχουν ταυτόχρονα περισσότερες από μια εκλεγμένες θέσεις, σε διαφορετικά αντιπροσωπευτικά όργανα του Κόμματος.

 2.4. Ως ενεργό μέλος της  ΠΚ Αθήνας νοείται το εγγεγραμμένο και ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος που συμμετέχει τουλάχιστον τρεις φορές μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος στις συνελεύσεις ή στις δράσεις της ΠΚ . Μετά την παρέλευση ενός έτους το μέλος νοείται ανενεργό για την ΠΚ (δεν υπολογίζεται στο άθροισμα των μελών της ΓΣ) και διατηρεί μόνο την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Χάνει έτσι το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην ΠΚ, εκτός και αν επανενταχθεί με νέα αίτησή του.

Εξαιρούνται μέλη που για ειδικούς λόγους είναι υποχρεωμένα να απουσιάζουν για μεγάλο διάστημα (πχ. προσωρινή διαμονή εκτός Αθήνας, ή, για λόγους ανωτέρας βίας)  εφόσον ενημερώσουν εγγράφως τη ΣΓ. Τα μέλη αυτά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στον πολιτικό διάλογο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ώστε να μην χάνουν την επαφή με τα τεκταινόμενα στην ΠΚ και να γνωστοποιούν τις θέσεις τους.

 3. Οργανωτική συγκρότηση

Η ΠΚΑ συγκροτείται οργανωτικά ως εξής:

–       Γενική Συνέλευση των μελών (είναι το ανώτατο όργανο),

–       Συντονιστική Γραμματεία (εκλέγεται από τη ΓΣ)

–       Υπεύθυνους/ες τομέων, θεμάτων ή πολιτικών που διευκολύνουν την τοπική της δράση και την καλύτερη πολιτική και κοινωνική της παρέμβαση, ανάλογα με τις αποφάσεις της ΓΣ. 

 4. Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Η Γ.Σ. της ΠΚΑ συνεδριάζει κάθε μήνα (κάθε 2η Δευτέρα στις 19.30, Κολοκοτρώνη 31). Η Ημερήσια Διάταξη καθορίζεται με ευθύνη της Σ.Γ. και κοινοποιείται εγκαίρως στα μέλη (3-5 μέρες). Έκτακτα θέματα μπορούν να προταθούν και στην αρχή κάθε  Συνέλευσης, και εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία των παρόντων μελών, θα συμπεριληφθούν στην Ημερήσια Διάταξη. Επιδιώκεται να διακινούνται ηλεκτρονικά οι εισηγήσεις τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη συνέλευση.

 Τη συνεδρίαση συντονίζει ένα μέλος της Σ.Γ. Επίσης με ευθύνη της Σ.Γ. γράφονται, οριστικοποιούνται και διακινούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις των Γ.Σ. Αρμοδιότητες συντονισμού, πρακτικών κλπ για τη συνέλευση μπορεί να αναλάβει και οποιοδήποτε άλλο μέλος.

 Απαρτία:

Η ΠΚΑ έχει συγκεκριμένο κατάλογο μελών. Απαρτία για λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα σε σημαντικά θέματα, υπάρχει αν συμμετέχει τουλάχιστον το 30% των ενεργών μελών (βλέπε παρ. 2.4 πιο πάνω).

Οι Συνελεύσεις της ΠΚΑ είναι ανοικτές, σε φίλους και υποστηρικτές των ΟΠ. Μέλη ή φίλοι του κόμματος άλλων περιοχών και άλλοι παρόντες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις διαδικασίες, μπορούν όμως να παίρνουν τον λόγο. Οι Συνελεύσεις της ΠΚΑ ακόμα και αν δεν έχουν απαρτία μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τρέχοντα θέματα και για θέματα στα οποία ήδη υπάρχουν αποφάσεις είτε κεντρικών οργάνων (Συνέδριο, Πανελλαδικό Συμβούλιο) είτε της ΠΚΑ.

 Λήψη αποφάσεων: Κατ’ αρχήν επιδιώκεται η συναίνεση των μελών. Σε περίπτωση διαφορετικών απόψεων οι συντονιστές της συνέλευσης επιδιώκουν  να επιφέρουν συναίνεση με την προσπάθεια διατύπωσης συμβιβαστικών προτάσεων. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, οι αποφάσεις επιδιώκεται για σοβαρά θέματα να λαμβάνονται με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων μελών. Η μειοψηφούσα άποψη δημοσιεύεται υποχρεωτικά στα πρακτικά της συνέλευσης.

Η Συνέλευση μπορεί να ορίσει να εκπροσωπήσει την  Τοπική Πολιτική Κίνηση για κάποιο θέμα, οποιοδήποτε άλλο μέλος της, πλην της Συντονιστικής Γραμματείας.

 5. Συντονιστική Γραμματεία ΤΠΚ

Η ΓΣ της ΠΚΑ εκλέγει 2μελή Συντονιστική Γραμματεία (κατά προτίμηση διαφορετικού φύλου) με ετήσια θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης μόνο μια φορά. Οι 2 συν-συντονιστές καθορίζουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες (πολιτικά, οργανωτικά, οικονομικά θέματα κλπ) και ενημερώνουν τα μέλη για τον μεταξύ τους καταμερισμό.

 Η Συντονιστική Γραμματεία, με εντολή της συνέλευσης, εκπροσωπεί τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ στην περιοχή ευθύνης της ΠΚΑ, με βάση τις θέσεις του κόμματος ή και τις υφιστάμενες αποφάσεις των οργάνων του.

Ευθύνη της Συντονιστικής Γραμματείας είναι η συνεχής λειτουργία και παρουσία των ΟΠ στην Αθήνα, η έγκαιρη παρέμβαση σε θέματα που υπάρχουν αποφάσεις και θέσεις, η εκπροσώπηση των ΟΠ σε πολιτικές και κοινωνικές δραστηριότητες, η επικοινωνία με τα πανελλαδικά όργανα των ΟΠ και η γεφύρωση της τοπικής και της πανελλαδικής λειτουργίας.

Η ΣΓ έχει την ευθύνη έκδοσης ανακοινώσεων αντιπροσωπευτικών των απόψεων του κόμματος για θέματα αποκλειστικά του Δήμου Αθήνας σε συνεργασία με την ομάδα επικαιρότητας της ΠΚ. Ενημερώνει την Πανελλαδική Γραμματεία σχετικά.  Για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και κεντρικής πολιτικής προηγείται πριν την έκδοση ανακοινώσεων στα ΜΜΕ, διαβούλευση με την Πανελλαδική Γραμματεία.

 Η ΣΓ ενημερώνει τα μέλη της ΠΚΑ για τις αποφάσεις των Συνεδρίων, του Πανελλαδικού Συμβουλίου και της Γραμματείας αλλά και μεταφέρει απόψεις και αποφάσεις της ΠΚΑ στα κεντρικά όργανα των ΟΠ. Η ΣΓ έχει επίσης της ευθύνη να εξειδικεύει, κατόπιν επαρκούς πολιτικής διαβούλευσης στη συνέλευση και αντίστοιχης εντολής, τους πολιτικούς και οργανωτικούς στόχους που έχουν τεθεί με αποφάσεις συλλογικών οργάνων.

 Μπορούν επίσης να ορίζονται, από την ΣΓ, με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΣ, υπεύθυνοι/ες ανά θέμα, με στόχο την σύνδεση της ΠΚΑ με τις Θεματικές Ομάδες των ΟΠ,  την επικοινωνία και την συμμετοχή στην διαμόρφωση θέσεων, την αλληλοενημέρωση ΠΚΑ και ΘΟ  αλλά και τη συστηματική παρέμβαση της ΠΚΑ τοπικά σε διάφορα θέματα με τεκμηριωμένες θέσεις και κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό.

 6. Υπεύθυνος Ταμείου

Η Γενική συνέλευση ορίζει μέλος της ΠΚ ως υπεύθυνο για τα οικονομικά της πολιτικής κίνησης με ετήσια θητεία.

 7. Ενημέρωση μελών

Όλα τα μέλη ενημερώνονται εγκαίρως για τη σύγκληση και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και των άλλων οργανωτικών συσκέψεων. Η ενημέρωση είναι πλήρης σε ηλεκτρονική μορφή.

Η ΣΓ προωθεί την ενημέρωση από κεντρικά όργανα (Πανελλαδικό Συμβούλιο, Γραμματεία, Εκλογικές Επιτροπές) στα μέλη, ή, ενημερώνει για την ανάρτηση των αποφάσεων σε ειδικό ηλεκτρονικό τόπο (forum, ιστοσελίδα κλπ).

 Κάθε νέο μέλος ενημερώνεται από αρμόδιο γι’ αυτό άτομο της ΠΚΑ για τις πολιτικές θέσεις των ΟΠ (κείμενα ιδρυτικής διακήρυξης, προγραμματικές θέσεις, αποφάσεις συνεδρίων, κείμενα πολιτικής που έχουν αποφασιστεί από το ΠΣ), τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μελών, την οργανωτική λειτουργία των ΟΠ κεντρικά και τοπικά. Κάθε νέο μέλος λαμβάνει ένα φάκελο με όλο το υλικό που έχει εγκριθεί από τα συνέδρια και τα κεντρικά όργανα των ΟΠ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ώστε όλα τα μέλη να είναι επακριβώς ενημερωμένα για την πολιτική ταυτότητα των ΟΠ. Κάθε νέο μέλος πληρώνει με την εγγραφή του τις συνδρομές για 4 τουλάχιστον μήνες. 

 8. Ανακλητότητα

Υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης από τη θέση ευθύνης ενός μέλους ή μελών της Συντονιστικής Γραμματείας ή άλλων εκπροσώπων, με βάση το άρθρο 7 του ισχύοντος καταστατικού των ΟΠ. Όποιο σώμα μελών εκλέγει έναν ή περισσότερους εκπροσώπους, μπορεί να τον/τους ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον συμφωνούν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του σώματος αυτού.

 10. Βασική οργανωτική λειτουργία της ΠΚΑ

● Δημιουργία λίστας ΜΜΕ της περιοχής και σταθερή ενημέρωση με ΔΤ και πρωτοβουλίες των ΟΠ κεντρικά και τοπικά.

● Σταθερή επικοινωνία με  ανεξάρτητες ή φιλικές δημοτικές κινήσεις, πρωτοβουλίες πολιτών, περιβαλλοντικούς συλλόγους κλπ.

● Λειτουργία forum ή και blog για την ταχύτερη και ευκολότερη ενημέρωση.

● Οργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης και κατάρτισης μελών και φίλων των ΟΠ σε επίπεδο Περιφέρειας ή Νομού και σε συνεργασία με τα αντίστοιχα όργανα, επιτροπές και Θεματικές Ομάδες.

● Συνεχής ενημέρωση των κεντρικών οργάνων (Πανελλαδικού Συμβουλίου και Γραμματείας) για τις παρεμβάσεις και δράσεις των ΠΚ (ώστε να περνάει η ενημέρωση στο ηλεκτρονικό δελτίο που αποστέλλει η Γραμματεία σε όλα τα μέλη, στην ιστοσελίδα και στα διάφορα άλλα μέσα πληροφόρησης που διαθέτουμε) αλλά και για τις παρατηρήσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τις τοποθετήσεις και τις προτεραιότητες του κόμματος.

● Συστηματική συνεργασία της ΠΚΑ με τις Θεματικές Ομάδες για την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων και τη βελτίωση της τεκμηρίωσης των πολιτικών και κοινωνικών παρεμβάσεων μας.

 ΠΚ Αθήνας

Δεκέμβριος 2009